počítadlo návštev

 

Ako sa zajtra obliecť?

 

 

 

Výchovno-vzdelávací proces v Materskej škole Belehradská 6, ako inštitúcii predprimárneho vzdelávania sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu "Farebná dúha detského poznania".

 

 

 

 

Charakteristika metód pedagogiky  M. Montessori.

V snahe zvýšiť úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu aplikujeme  prvky pedagogiky M. Montessori (talianska lekárka, ktorá žila na prelome 19. a 20. storočia) a  jej základné princípy ako sú princíp slobody, partnerstva, samostatnosti, senzitívnych vývinových fáz, pozornosti a pripravenosti prostredia.

Riadime sa heslom „Pomôž mi, aby som to urobil sám“.

Deťom predškolského veku je vlastná „absorbujúca myseľ“, preto v našich triedach umožňujeme pohybovať sa, dotýkať, manipulovať, skúmať. V takom prostredí sa dieťa učí pracovať nezávisle, na základe vlastnej iniciatívy, ktorá podnecuje jeho sústredenie a disciplínu. Činnosť, ktorú si dieťa zvolí ho vnútorne zdokonaľuje. Berie do rúk vec, ktorá ho osloví a priťahuje. Pracuje so záujmom, sústredene a sústredenie je dlhodobé. Raduje sa z dosiahnutého cieľa, je sebavedomejšie a dôstojnejšie.

Úloha učiteľky spočíva v tom, že deťom sprostredkúva kontakt s prostredím, pozoruje , pomáha, radí. Aktivita učiteľky je vystriedaná aktivitou detí. Pri tom sa rešpektuje osobnosť dieťaťa a jeho všestranný rozvoj.

Pedagogika M.M. umožňuje veľmi efektívne využiť prirodzené danosti dieťaťa v procese rozvoja jeho osobnosti prostredníctvom slobodnej práce so špeciálnym didaktickým materiálom. Do centra výchovno-vzdelávacieho procesu stavia dieťa, ktoré si v súlade so svojimi vnútornými potrebami do značnej miery same spontánne vyberá činnosť a venuje sa jej tak dlho ako považuje za potrebné. V sústredenej činnosti, pre ktorú sa dieťa rozhodlo na základe svojich vnútorných potrieb sa aktivizuje potenciál dieťaťa a nastoľuje sa psychická rovnováha. Dôležitý je proces nie výsledok. V procese sa dieťa učí, získava vedomosti a zručnosti.