Materská škola Belehradská 6 v Košiciach sa nachádza
na sídlisku Ťahanovce.

Svoju prevádzku zahájila v roku 1991.

Je šestriednou MŠ s celodennou prevádzkou. 

Poskytuje starostlivosť deťom vo veku 2 až 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky.

Materská škola je umiestnená v dvojposchodovej účelovej budove s dvoma samostatnými vchodmi. Na každej strane sa nachádzajú tri triedy. 

Materská škola sa zameriava na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Zvýšenú pozornosť venujeme rozvíjaniu emocionálnej stránky osobnosti dieťaťa prosociálnym prístupom s dôrazom na zážitkové učenie.

Od školského roku 2004/2005 obohacujeme výchovno-vzdelávací proces o prvky pedagogiky M. Montessori.